Fantek FT5323 Gabelift PA Lift

Fantek FT5323 Gabelift PA Lift
Fantek FT5323 Pro
Sektionen / sections 4
Auszüge / telescopics 3
Material / material Stahl / steel
Max. Höhe / max. height 5.30m
Min. Höhe gefaltet / min. height
1.71m
Max. Auflast / max. load 235kg / 455kg
Eigengewicht / weight 102 kg inkl. Dynsys
Geprüft gemäss / certified to DIN 56950 1/3

Tagesmietpreis 80.-